Statement directie | OR Rotra herkent zich niet in beeld geschetst door FNV

Rotra met leading logistics

 

Doesburg, 18 oktober 2016

 

Allereerst willen we er de nadruk op leggen dat we de uitlatingen van FNV en de aantijgingen aan het adres van Rotra in de media zeer betreuren, in het bijzonder voor onze collega’s. 

Inmiddels heeft de OR van Rotra, die namens de werknemers spreekt, afstand genomen van de beweringen van de FNV en geeft aan zich in het geheel niet te herkennen in de beschuldigingen. Voor de verklaring van de OR verwijzen we naar dit bericht.

Met de FNV bestaat een verschil van mening omtrent uitleg van de cao Beroepsgoederenvervoer. Naar mening van de directie behoort een geschil omtrent de uitleg van een cao-bepaling of een wettelijke regeling bij de rechter thuis, en niet in de media. Wij kiezen er voor om de discussie verder niet via de media te voeren, maar wij zullen bij de bevoegde rechter onze standpunten uiteenzetten. Roelofsen Transport bestrijdt met stelligheid dat de cao voor beroepsgoederenvervoer niet getrouw wordt nageleefd.

In het begin van 2016 is door de rechter getoetst of de cao beroepsgoederenvervoer door ons correct is toegepast. Hier zijn we door de rechter in het gelijk gesteld. Wij gaan ervan uit dat de partijen de uitspraak van de rechter zullen respecteren.

Met vriendelijke groet,

De directie

 

 

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox