news2 v3

‘Kilometerheffing op hele wegennet invoeren’

De kilometerheffing voor vrachtwagens moet op alle wegen worden ingevoerd. Dat vinden coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, die hiertoe een motie hebben ingediend. In de huidige plannen wordt de kilometerheffing ingevoerd op alle snelwegen en een deel van het onderliggende wegennet. Daarmee wil verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voorkomen dat sluipverkeer ontstaat. Dat gaat de fracties van D66 en ChristenUnie niet ver genoeg. Zij willen dat de minister de heffing laat gelden op alle wegen, dus ook in de bebouwde kom. Wel geven beide fracties aan dat aanvankelijk op het onderliggende net een nultarief moet gelden. Dit kan dan na verloop van tijd worden aangepast.

Daarbij kwamen ook diverse andere moties voorbij. Zo wilden D66 en GroenLinks dat de vrachtwagenheffing op verschillende manieren onderscheid maakt. Van Nieuwenhuizen maakt in haar huidige voorstellen alleen verschil tussen schonere en vuilere trucks. Beide partijen willen echter dat de tarieven op meerdere manieren gedifferentieerd worden, waarbij verkeersveiligheid, filedruk, luchtkwaliteit en bereikbaarheid moeten meespelen.

Met de opbrengst van de kilometerheffing moeten de volgende punten worden gerealiseerd:

  • Een versnelling van de invoering van niet-fossiel rijden
  • Een beperking uitstoot van fijnstof en NOx
  • Vermindering geluidsoverlast
  • Verhogen veiligheid materieel en personeel
  • Bevordering integraal ketenbeheer (Supply Chain Management)
  • Mogelijk maken van efficiënte en uitstootvrije stadsdistributie

Bron: NT

Jährliche Luft- und Seetransporte

cross
Select at least 1 checkbox